środa, 25 lipca 2012

Co mówi Bóg o okultyzmie?

Co mówi Bóg o okultyzmie? 

"Nie będziesz się zwracać do wywoływaczy duchów ani do wróżbitów. Nie wypytujcie ich, bo staniecie się przez nich nieczystymi. Ja, Pan, jestem Bogiem waszym." (3 Mojż 19:31)
"Niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wieszczbiarz, czy guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych." (5 Mojż 18:10-11)

Biblia jednoznacznie potępia wszelką działalność okultystyczną. Bóg nie wykazuje najmniejszego pobłażania w tej kwestii. Okultyzm jest zbiorem wysiłków szatana, mających na celu zakłócenie Bożej działalności i odwiedzenie ludzi od Stwórcy. Biblia daje nam wyraźne wskazówki na ten temat i ostrzega nas przed angażowaniem się w jakąkolwiek formę okultyzmu.

1. Jest to bunt przeciwko Bożemu Słowu. Biblia absolutnie zabrania wszelkich form magii, wróżbiarstwa i spirytyzmu, takich jak wymienione powyżej. W każdym takim ostrzeżeniu zawarta jest informacja, że ci, którzy to czynią "są znienawidzeni przez Boga". Boży lud ma trwać w społeczności ze swoim Panem, aby rozpoznawać Jego wolę poprzez modlitwę, dary Ducha Świętego, rozróżnianie i mądrość, w oparciu o Biblię i o Boże poradnictwo. Zatem poszukiwanie pomocy w sferach okultyzmu jest zakazane, ponieważ poddaje ludzi w niewolę szatanowi i gasi dzieło Boga w ich życiu. Oczywiście, szatan kroczy krętymi ścieżkami i chętnie zaprasza każdego, kto pragnie odkryć tajemną, ukrytą wiedzę drogą okultystycznych praktyk. Bóg jednak mówi stanowcze nie!
Ponadto magia jest według Biblii bałwochwalstwem (2 Król 21:1-9; 1 Kor 10:20). A wróżbiarstwo jest niewiarygodne. Nikt, włączając w to szatana i jego demony nie może kontrolować i przewidzieć wszystkiego ze 100% dokładnością. Może to uczynić jedynie Bóg, ponieważ On jest wszechwiedzący. A zatem poszukiwanie poznania i wiedzy dotyczących przyszłości i kontrolowania innych ludzi za pomocą okultyzmu jest ewidentnym i bezpośrednim nieposłuszeństwem Bogu. 
Przeczytaj: 

 •  2 Moj. 7:11-12 "Wtedy także faraon wezwał mędrców i czarowników, a czarownicy egipscy uczynili to samo czarami swoimi. Każdy z nich rzucił laskę swoją i zamieniły się w węże. Ale laska Aarona połknęła laski ich."
 •   3 Moj. 19:26 "Nie będziecie jedli niczego z krwią; nie będziecie wróżyć ani czarować."
 •   3 Moj. 19:31 "Nie będziecie się zwracać do wywoływaczy duchów ani do wróżbitów. Nie wypytujcie ich, bo staniecie się przez nich nieczystymi; Ja, Pan, jestem Bogiem waszym."
 •   3 Moj. 20:6 "Kto zaś zwróci się do wywoływaczy duchów i do wróżbitów, by naśladować ich w cudzołóstwie, to zwrócę swoje oblicze przeciwko takiemu i wytracę go spośród jego ludu."
 •   3 Moj. 20:27 "A jeżeli mężczyzna albo kobieta będą wywoływać duchy lub wróżyć, to poniosą śmierć. Ukamienują ich, krew ich spadnie na nich."
 •   2 Król. 21:5-6 "Zbudował też ołtarze dla całego zastępu niebieskiego na obydwu podwórcach świątyni Pana. Również swego syna oddał na spalenie, uprawiał wróżbiarstwo i czary, ustanowił zażegnywaczy i wróżbitów i wiele złego czynił w oczach Pana, drażniąc go."
 •   Izaj. 2:6 "Lecz ty porzuciłeś swój lud, dom Jakuba, gdyż pełno jest wśród nich wróżbitów Wschodu i czarowników jak u Filistynów, a z cudzoziemcami zawierają umowy."
 •   Izaj. 8:19 "A gdy wam będą mówić: Radźcie się wywoływaczy duchów i czarowników, którzy szepcą i mruczą, to powiedzcie: Czy lud nie ma się radzić swojego Boga? Czy ma się radzić umarłych w sprawie żywych?"
 •   Jer. 27:9-10 "Wy więc nie słuchajcie waszych proroków ani waszych wieszczbiarzy, ani waszych marzycieli, ani waszych wieszczków, ani waszych czarowników, którzy mówią wam: Nie będziecie służyli królowi babilońskiemu. Gdyż prorokują wam kłamliwie, aby was oddalić od waszej ziemi, bym Ja was odrzucił i zginęlibyście."
 •   Zach. 10:2 "Lecz terafy mówią słowa mylne, a wróżbici mają kłamliwe widzenia. Sny, które tłumaczą, są złudne, puste ich słowa pociechy. Dlatego ludzie włóczą się jak trzoda, błąkają się, gdyż nie mają pasterza."         
 •   Mal. 3:5 "Wtedy przyjdę do was na sąd i rychło wystąpię jako oskarżyciel czarowników, cudzołożników i krzywoprzysięzców, tych, którzy uciskają najemnika, wdowę i sierotę, gnębią obcego przybysza, a mnie się nie boją - mówi Pan Zastępów."
 •   Dz.Ap. 8:9-24 A był w mieście od jakiegoś czasu pewien mąż, imieniem Szymon, który zajmował się czarnoksięstwem i wprawiał lud Samarii w zachwyt, podając się za kogoś wielkiego. A wszyscy, mali i wielcy, liczyli się z nim, mówiąc: Ten człowiek to moc Bożą, która się nazywa Wielka. Liczyli się zaś z nim dlatego, że od dłuższego czasu wprawiał ich w zachwyt magicznymi sztukami. Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić, zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. Nawet i sam Szymon uwierzył, gdy zaś został ochrzczony, trzymał się Filipa, a widząc znaki i cuda wielkie, jakie się działy, był pełen zachwytu. A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, Którzy przybywszy tam, modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze zstąpił, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. A gdy Szymon spostrzegł, ze Duch bywa udzielany przez wkładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze I powiedział: Dajcie i mnie tę moc, aby ten, na kogo ręce włożę, otrzymał Ducha Świętego. A Piotr rzekł do niego: Niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży. Co się tyczy tej sprawy, to nie masz w niej cząstki ani udziału, gdyż serce twoje nie jest szczere wobec Boga. Przeto odwróć się od tej nieprawości swojej i proś Pana, czy nie mógłby ci być odpuszczony zamysł serca twego; Widzę bowiem, żeś pogrążony w gorzkiej żółci i w więzach nieprawości. Szymon zaś odpowiedział i rzekł: Módlcie się wy za mną do Pana, aby nic z tego na mnie nie przyszło, co powiedzieliście."
 •   Dz.Ap. 16:16-19 "A gdyśmy szli na modlitwę, zdarzyło się, że spotkała nas pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego, a która przez swoje wróżby przynosiła wielki zysk panom swoim. Ta, idąc za Pawłem i za nami, wołała mówiąc; Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. A to czyniła przez wiele dni. Wreszcie Paweł znękany, zwrócił się do ducha i rzekł: Rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł. A gdy jej panowie ujrzeli, że przepadła nadzieja na ich zysk, pochwycili Pawła i Sylasa, zawlekli ich na rynek przed urzędników."
 •   Gal. 5:19-21 "Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, Bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, Zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą."
 •   Obj. 21:8 "Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga."
 •   Obj. 22:14-15 "Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je."2. Jest pogwałceniem pierwszego przykazania: "Nie będziesz miał innych bogów obok mnie" (2M 20:3). Bóg jest Bogiem zazdrosnym i nie będzie tolerował oddawania czci lub wiązania się przez człowieka z jakimkolwiek innym bogiem. Szatan kontroluje wszelkie przejawy okultyzmu, a jakakolwiek forma zaangażowania w nie jest zarazem uprawianiem jego kultu. Usiłuje on zająć miejsce Boga w życiu człowieka, a tych, których uda mu się zwieść, prowadzi wprost ku ciemności. Szatan zwiódł Ewę i powiedział, że mogłaby czcić Boga i jego. Powinniśmy strzec się zatem dzielenia czci oddawanej Bogu z oddawaniem jej w tym samym czasie czemukolwiek innemu. Nie da się tego pogodzić, jest albo ten Jeden, albo inni. 


3. Jest to alternatywa wobec duchowego oddawania czci Bogu. Wszelka forma okultyzmu wymaga kontaktu z duchami. Ponieważ Jezus nauczał, że powinniśmy uwielbiać Boga "w duchu i w prawdzie", nie możemy wiązać się z innymi duchowymi bytami i angażować się w oddawanie czci jakimkolwiek innym duchom. Musimy wybrać: albo nasz duch jest całkowicie podporządkowany Bogu w oddawaniu Mu chwały, albo poddany jest demonom okultyzmu. 


4. Bóg ma nieporównywalnie większą moc, mądrość i wiedzę, niż szatan i wszystkie demony razem wzięte. Dlaczegóż więc mielibyśmy przedkładać coś o mniejszej wartości i znaczeniu - nad większe? Jest nielogiczną i kiepską inwestycją wybieranie czegoś pośledniego, podczas gdy Bóg oferuje nam wszystko, co najlepsze: "Ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie" (1J 4:4). Zwracanie się do Najwyższego jest dużo lepsze, niż sięganie ku mniejszemu. 


5. I wreszcie, Biblia mówi nam, iż jesteśmy istotami duchowymi, musimy więc rozróżniać, sprawdzać, szacować i wartościować wszystko (1 Kor 2:15), nie wierzmy zatem każdemu duchowi, ale badajmy duchy (1J 4:1). Biblia jasno określa naszą odpowiedzialność za sprawdzanie okultystycznych praktyk w świetle Biblii, aby zobaczyć czy podobają się one Bogu, czy też nie; ponieważ my sami musimy odnaleźć to, co miłe jest Bogu i czynić to (Ef 5:10). Boży zakaz kontaktów z okultyzmem dziś nic nie stracił na swej aktualności. Ci, którzy podejmują działalność na tym obszarze, poddają się pod wpływ złego, gorzej nawet; mogą popaść w jego kontrolę lub wręcz opętanie. Poszukiwanie jakiejkolwiek pomocy w obrębie okultyzmu jest równoznaczne z "wzywaniem innych bogów". Wzbudza to i prowokuje Boży gniew; jest ponadto flirtem z szatanem i niszczy wiarę człowieka. Nie mamy zatem wyboru - musimy całkowicie odrzucić okultyzm i strzec się wszelkich z nim kontaktów.